صراط فائزون

تخصص گروه
نقد تصوف انحرافی
معرفی گروه

مجوز
(این گروه در صدد می باشد تا از مکتب تشیع در مقابل عرفان ها وصوفیان بایستد وبتواند کارهای خود را انجام دهد وشیعیان را از این خطر نجات دهد .)