راهنمای درخواست افتتاح حساب گروه

1. معرفی خدمت:
جهت امور مالی و واریز پرداخت ها به گروه تبلیغی، هر گروه نیازمند افتتاح حساب مشترک در صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی است. این حساب حقیقی و به نام سرگروه و جانشین بوده و با امضاء ایشان قابل برداشت است در عین حال نام گروه نیز در عنوان حساب ذکر شده و قابل معرفی به سایر نهادها جهت جذب حمایت می باشد.
2. شرایط خدمت:
-نهائی شدن تشکیل گروه تبلیغ تخصصی در اداره جذب و ساماندهی تبلیغ تخصصی
-ارائه اولین طرح تبلیغی فرهنگی گروه به اداره تبلیغ تخصصی یا فعالیت مورد تایید ایشان
-درخواست سرگروه برای افتتاح حساب مشترک
3. فرایند خدمت :
-درخواست از سوی سرگروه یا جانشین
-بررسی شرایط همکاری گروه از سوی کارشناس اعزام تخصصی مربوطه (حداکثر 3 روز)
-تایید درخواست از سوی مدیر تبلیغ تخصصی با اخذ نظر مدیر کل تبلیغ تخصصی (حداکثر 3 روز)
-ارسال نامه به صندوق قرض الحسنه دفتر از سوی معاونت فرهنگی تبلیغی
-مراجعه سرگروه و جانشین به صندوق جهت افتتاح حساب
4. روند پیگیری خدمت:
-پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
-تماس با شماره 31152775 -025 آقای رستمی مسئول دفتر اداره کل تبلیغ تخصصی
-پیگیری از مسئول دفتر اداره کل در اتاق 316