درباره ما

به نام خدا

 با هدف ارتقاء جایگاه امر مقدس تبلیغ و هماهنگی، راهبری، نظارت و مدیریت فعالیت‌ های تبلیغ تخصصی بر اساس رویکرد مساله محوری، با تصویب هیئت امنا محترم دفتر تبلیغات اسلامی در تابستان 1398 اداره کل تبلیغ تخصصی با اهداف ذیل تاسیس شد.

  1.  شناسائی ، جذب و ساماندهی فردی و گروهی مبلغان تخصصی 
  2. بکارگیری و فعال سازی ایشان در حوزه های تخصصی فرهنگی و تبلیغی 
  3. پاسخگوئی به نیازهای سازمان ها و نهادهای فرهنگی در حوزه های تخصصی فرهنگی و کمک به حل مسائل فرهنگی و اجتماعی 

تعریف تبلیغ تخصصی: تبیین، ترویج و دفاع از آموزه‌های دینی بر پایه توانمندی علمی و مهارتی در مسئله، موضوع یا مخاطب خاص فعالیت تبلیغ تخصصی در حوزه مسائل مصوب میزهای قطب های فکری و فرهنگی، توافقات بین سازمانی و موارد محوله می باشد.

 

اداره کل تبلیغ تخصصی از سه اداره ذیل تشکیل شده است: 

  • اداره جذب و ساماندهی مبلغان و گروههای تبلیغ تخصصی
  • اداره اعزام تبلیغ تخصصی
  • اداره نخبگان تبلیغی