راهنمای درخواست مجوز گروه

1. مجوز گروه تخصصی:
دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مجاز است برای گروه های تبلیغی مجوز فعالیت فرهنگی و تبلیغی صادر نماید. مجوز گروه های تخصصی برای فعالیت در گستره ملی بوده و این گروه در رشته تخصصی خود مجاز به فعالیت تبلیغی در سراسر کشور با هماهنگی با میزبانان فرهنگی می باشد.
2. شرایط صدور یا تمدید مجوز گروه تبلیغ تخصصی:
- طی کردن فرایند ثبت گروه و افتتاح حساب مشترک
- اتمام یک طرح یا فعالیت مورد تایید اداره تبلیغ تخصصی
- ارائه طرح و فعالیت دوم به اداره تبلیغ تخصصی
- باقی بودن شرایط اولیه گروه تبلغی ( نفرات و ارزیابی فعالیت ها)
3. فرایند درخواست:
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه
- تایید مدیر تبلیغ تخصصی و اخذ نظر مدیر کل تبلیغ تخصصی
- تهیه پیش نویس و صادر شدن نامه رسمی از دبیرخانه معاونت
- تحویل مجوز قبلی ( در موارد تمدیدی) و اخذ مجوز جدید از دفتر اداره کل
4. روند پیگیری درخواست:
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152775 -025 آقای رستمی مسئول دفتر اداره کل تبلیغ تخصصی
- پیگیری از مسئول دفتر اداره کل در اتاق 316