راهنمای درخواست معرفی نامه

1. معرفی خدمت :
هریک از مبلغان تخصصی می توانند معرفی نامه از دفتر تبلیغات اسلامی برای مراکز مختلف دریافت نمایند.
2. شرایط صدور معرفی نامه :
- تکمیل فرم درخواست و فیلد ها مخصوص به آن
- مشخص کردن دقیق مخاطب نامه و موضوع معرفی
- ارائه متن پیشنهادی معرفی نامه از سوی مبلغ در صورت نیاز خاص
3. فرایند صدور معرفی نامه :
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه
- تایید مدیر تبلیغ تخصصی و اخذ نظر مدیر کل تبلیغ تخصصی
- تهیه پیش نویس و صادر شدن نامه رسمی از دبیرخانه معاونت
4. روند پیگیری درخواست:
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152795 -025 آقای حسین پور کارشناس سامانه اعزام تخصصی
- پیگیری از مسئول دفتر اداره کل در اتاق 316