راهنمای درخواست تهیه منابع علمی

1. معرفی خدمت:
ارتقاء علمی و مهارتی از ضروریات تبلیغ تخصصی است. بر همین اساس مبلغان تخصصی می توانند نسبت به تهیه منابع علمی و مهارتی مورد نیاز خود، درخواست حمایت نمایند. اداره کل تبلیغ تخصصی تلاش دارد بدین منظور با تهیه منابع تولید مبلغان و قرار دادن آن در اختیار سایر مبلغان یا حتی منابع سایر افراد، زمینه رشد ایشان را فراهم کند. حمایت از چاپ و انتشار آثار علمی و مهارتی مبلغان نیز در این بخش قابل درخواست است.
2. شرایط حمایت :
- مشخص بودن عنوان کتاب و وجه ارتباط آن با تخصص مبلغ
- ترجیحا درخواست برای جمع بیشتری از مبلغان مورد نیاز باشد
- طی شدن مراحل اولیه اثر و آماده نشر بودن آن ( در مورد درخواست حمایت از نشر)
3. فرایند حمایت :
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه
- اخذ نظر واحد تامین منابع و محتوای تبلیغی یا مراکز انتشاراتی و پژوهشی دفتر
- تایید مدیر تبلیغ تخصصی و اخذ نظر مدیر کل تبلیغ تخصصی
4. روند پیگیری حمایت :
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152795 -025 آقای حسین پور کارشناس سامانه اعزام تخصصی
- پیگیری از کارشناس سامانه اعزام تخصصی در اتاق 201