راهنمای درخواست دوره آموزشی

1. معرفی دوره آموزشی :
ارتقاء علمی و مهارتی از ضروریات تبلیغ تخصصی است. بر همین اساس مبلغان تخصصی می توانند نسبت به برگزاری دوره آموزشی یا شرکت در دوره های آموزشی موجود، پیشنهاد خود را مطرح کنند. اداره کل تبلیغ تخصصی تلاش دارد برای برگزاری یا شرکت مبلغ در این آموزشها حمایت کافی را انجام دهد.
2. شرایط شرکت یا برگزاری دوره آموزشی :
- معرفی یا پیشنهاد دوره متناسب با دانش یا مهارت تخصصی مبلغ
- معتبر بودن محل برگزاری در مورد پیشنهاد آموزش های در حال اجرا
- بررسی کافی نسبت به عدم وجود دوره مشابه در دفتر یا سایر مراکز آموزشی در خصوص پیشنهاد برگزاری دوره جدید
- هماهنگ کردن با جمعی از مبلغان مرتبط جهت شرکت در دوره در صورت پیشنهاد برگزاری دوره
- پیشنهاد برگزاری دوره های به صورت مجازی در صورت امکان و با الویت مباحث دانشی
- پیشنهاد اساتید معتبر و متناسب. ( امکان پیشنهاد و استفاده از ظرفیت مبلغان تخصصی به عنوان استاد، وجود دارد.)
- دوره های قابل توسعه و تعمیم به سایر مبلغان متخصص در اولویت است.
3. فرایند درخواست :
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه
- بررس و اخذ نظر مرکز آموزشهای کاربردی یا مرکز برگزار کننده دوره
- تایید مدیر تبلیغ تخصصی و اخذ نظر مدیر کل تبلیغ تخصصی
4. روند پیگیری:
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152795 -025 آقای حسین پور کارشناس سامانه اعزام تخصصی
- پیگیری از کارشناس سامانه اعزام تخصصی در اتاق 201