هادی

تخصص گروه
تمدن اسلامی
معرفی گروه

تشکیل کارگروه مقابله و پیشگیری از آسیبهای جنسی
اجرای مشاوره های خانوادگی در رابطه با آسیبهای اجتماعی در استان فارس به مدت 4سال
فعالیت در مدارس و دبیرستانهای شهرستان فیروزآباد
اجرای پایلوت مقابله با آسیبهای اجتماعی در شهرقم