نگاهی نو

تخصص گروه
نقد باستان گرایی
معرفی گروه

رزومه گروه :
1. متخصص در بحث زرتشت و باستان‌گرایی
2. عضو شورای سیاست‌گذاری فرق و ادیان حوزه علمیه
3. استاد نقد زرتشت و باستان‌گرایی معاونت تبلیغ حوزه
4. عضو گروه علمی نقد زرتشت و باستان‌گرایی اداره کل فرق و ادیان معاونت تبلیغ
5. عضو شورای علمی میز فرق و ادیان قطب تعمیق باورهای دینی دفتر تبلیغات
6. عضو شورای علمی گروه زرتشت و باستان‌گرایی موسسه خاتم‌النبیین
7. نویسنده مقالات سایت ادیان نت معاونت تبلیغ، بخش زرتشت و باستان‌گرایی
8. حضور مؤثر 9 ساله در مناطق باستانی کشور، خصوصاً تخت جمشید و پاسارگاد و پاسخ به شبهات