فکر برتر

تخصص گروه
تبلیغ دانش آموزی و تربیت محور
معرفی گروه


تبلیغ و تربیت در مدارس تیزهوشان و جذب نخبگان به حوزه 

تربیت سیاسی نخبگان