سراج مبین

تخصص گروه
نقد وهابیت و جریانهای تکفیری
معرفی گروه

گروه تبلیغی سراج مبین ، گروهی است متشکل از جوانان متخصص در حوزه نقد وهابیت که با توجه به نیاز جامه با هدف مقابله با جریان های تندرو و وهابی  در فضایی آرام و به دور از تنش معارف شیعی و پژوهش و رصد های میدانی می پردازد و با این هدف گروه تبلیغی  تخصصی سراج مبین را تاسیس کرده است امید است بتوانیم گامی موثر و مورد رضایت خداوند متعال برداریم