انصار القرآن

تخصص گروه
معارف قرآن کریم
معرفی گروه


(برگزاری دوره های مهارتی بیان تفسیر در 17 استان کشور و آموزش 1200 طلبه در 4 کارگاه 
برگزاری جلسات تفسیر قرآن و ...