مینو اسدی زندی

مینو اسد زندی به عنوان عضو گروه سلامت معنوی فرهنگستان علوم پزشکی کشور و عضو هیئت مؤسس مرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی قم،‌ دارای حدود 62 مقاله علمی پژوهشی به زبان انگلیسی است که محوریت برخی از آنها با موضوع دین و معنویت است؛ «تأثیر توانمندسازی خودمراقبتی معنوی بر اساس مدل قلب سلیم بر سلامت معنوی» و «لمس‌درمانی در فلسفه پوزیتیویسم و اسلام» از جمله این تحقیقات شمرده می‌شود.

نوع اطلاعات
افراد صاحب نظر و شاخص