دوره تربیتی دکتر بهادری نژاد

پرورش ارزش های انسانی و برخورداری جامعه از این ارزش ها در ایران جنبۀ حیاتی دارد. ما در ایران مشکل و مسئله ای اساسی در علم، صنعت، کشاورزی، خدمات و غیره نداریم. تنها مشکل اساسی ما فرهنگی و اخلاقی است. تا این مسئله حل نگردد شکوفائی علمی، پیشرفت در صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات حاصل نشده و جامعه از آرامش خاطر و شادی وافر برخوردار نخواهد شد.

با باور اینکه ما در پیشگاه خداوند مسئول هستیم تا مؤثرترین خدمات بی ریا را به نیازمندترین افراد، همراه با عشق ورزی بی توقع و پرهیزگاری کامل، ارائه دهیم، پرورش ارزش های انسانی در جامعه (و خود) را به عنوان مؤثرترین خدمت تشخیص داده و اقدامات تربیتی به تفکیک سن افراد  را انجام می دهیم.

نوع اطلاعات
مدلها، مکاتب و نظریه ها