طرح بوم

برنامه بوم چیست؟ بوم واژه ی اختصاری

ب← برنامه

 و← ویژه

 م← مدرسه

می باشد.این برنامه در دوره ی دوم ابتدایی (پایه های چهارم پنجم و ششم )و دوره اول متوسطه اجرا می شود.

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها