طرح درس های سایت آل عبا

سایت آل عبا در حوزه کودک و نوجوان و محتوای متناسب با آن فعالیت می نماید 

در حوزه نقاشی کودک نیز طرح های متنوعی ارائه کرده است. 

در این لینک 29 طرح درس ویژه کودک و نوجوان با موضوعات مختلف ارائه شده است

نوع اطلاعات
محتوای تبلیغی