روح الله افشاری

درباره من

مدیر پژوهش حوزه علمیه دارالحکمهاز سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱

معاونت پژوهش موسسه عفاف و حجاب استان اصفهان

معاونت علمی گروه تبلیغی مشاوره اسلامی مسرور

مشاور تخصصی خانواده و تربیت فرزند 

استاد حوزه علمیه اصفهان

مشاور حوزه علمیه اصفهان