اثبات ولایت امیرالمومنین از راه عقل و منابع اهل سنت 2