راهنمای درخواست ثبت گروه

1. گروه تخصصی:
مبلغان تخصصی برای ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های خود، و جذب حمایت بیشتر از سوی دفتر تبلیغات اسلامی بهتر است به صورت تیمی و گروهی فعالیت کنند. گروههای تبلیغ تخصصی در رشته های تخصصی مصوب همانند مشاوره خانواده، کودک و نوجوان و .. قابل ایجاد است. فعالیت تبلیغی و فرهنگی گروههای تخصصی در گستره ملی، مجاز است.
2. شرایط تشکیل گروه تبلیغ تخصصی:
-اعلام آمادگی حداقل 5 مبلغ تخصصی هم رشته یا مرتبط.
-تکمیل فرم صورتجلسه گروه تخصصی، مشتمل بر عنوان گروه، لیست اعضاء و تعیین سرگروه و جانشین.
-مناسب است هر گروه، اساسنامه فعالیت خود را نیز به تصویب اعضاء رسانده و ارائه نماید.
3. فرایند تشکیل گروه تبلیغ تخصصی:
-درخواست از سوی مبلغان با ارائه صورت جلسه تشکیل گروه
-بررسی شرایط اعضاء و گروه از سوی کارشناس ساماندهی گروههای تبلیغ تخصصی (حداکثر یک هفته)
-تایید درخواست از سوی مدیر جذب و ساماندهی با اخذ نظر مدیر کل تبلیغ تخصصی (حداکثر یک هفته)
4. روند پیگیری درخواست تشکیل گروه تخصصی:
-پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
-تماس با شماره  31152775 -025 آقای حسینی کارشناس جذب گروه های تخصصی
-پیگیری از کارشناس جذب گروه های تخصصی در اتاق 316