راهنمای درخواست سوابق تبلیغ تخصصی

1. معرفی درخواست سوابق تبلیغ تخصصی :
در تلاشیم مبلغان تخصصی بتوانند سوابق تبلیغی خود را به صورت آنلاین مشاهده نمایند. در عین حال در صورت نیاز به تاییدیه رسمی دفتر نسبت به سوابق تبلیغ تخصصی، می توان با تکمیل فرم مربوطه در این مورد اقدا کرد. توصیه می شود در صورت عدم افزایش قابل اعتنا سوابق و امکان ارائه نامه های قبلی به مخاطبان جدید، از نامه های اخذ شده قبلی استفاده شود.
2. شرایط درخواست سوابق تبلیغ تخصصی:
- تکمیل فرم درخواست و فیلد ها مخصوص به آن
- مشخص کردن دقیق عنوان مخاطب نامه سوابق
- در صورت نیاز به چیزی فراتر از سوابق، از درخواست معرفی نامه استفاده شود
3. فرایند درخواست سوابق تبلیغ تخصصی:
- بررسی و تایید کارشناس اعزام مربوطه
- تایید مدیر تبلیغ تخصصی و اخذ نظر مدیر کل تبلیغ تخصصی
- تهیه پیش نویس و صادر شدن نامه رسمی از دبیرخانه معاونت
4. روند پیگیری درخواست سوابق تبلیغ تخصصی:
- پیگیری از طریق فرم درخواست و مشاهده آخرین وضعیت درخواست
- تماس با شماره 31152795 -025 آقای حسین پور کارشناس سامانه اعزام تخصصی
- پیگیری از مسئول دفتر اداره کل در اتاق 316