تاثیر محیط بر شکل گیری طینت انسان

محیط طبیعی نیز بر شکل گیری اخلاق وخوی انسان دخالت دارد مناطق سرد و گرم تاثیر دارد مناطق گرم انسان را خشن می کند و مناطق سرد برعکس گرم می باشد

افزودن دیدگاه جدید