بینات

تخصص گروه
تبلیغ دانش آموزی و تربیت محور
معرفی گروه

«گروه تربیت پژوهی» مؤسسه معارف اهل بیت (ع) در زمستان 1400، با هدف «تجمیع»، «تعمیق» و «توسعه» در دو لایه «تولید» و«ترویج» اندیشه در موضوع تربیت اصیل اسلامی، به طور رسمی فعالیت های خود را آغاز کرده است.

«نگاه پیوستار به تربیت (از دانش تا کنش)» و «رویکرد وحیانی»، دو سیاست مهم در پیگیری فعالیت های علمی گروه است. که در این موقعیت اقدام به تشکیل و ثبت گروه تبلیغ تخصصی بینات در عرصه تربیت می نماید.