مشاوره و مددکاران راه روشن

تخصص گروه
امداد فرهنگی و مددكاری اجتماعی دينی
معرفی گروه

گروه تبلیغی مشاوران و مددکاران راه روشن به‌طور هم‌زمان مسئولیت دو قرارگاه فرهنگی غرب قم و همچنین پردیسان را به عهده دارد که علاوه بر کارهای مشاوره‌ای و مددکاری، رصد آسیب‌های اجتماعی مناطق یادشده را به عهده دارد. طرح شبکه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دو منطقه یادشده به‌خوبی پشتیبانی می‌شود. دو طرح ایجاد سایت و بیعت الرضوان نیز در حال بررسی در دفتر تبلیغات می‌باشد.