مدرسه انقلاب اسلامی

تخصص گروه
اندیشه سیاسی و انقلاب اسلامی
معرفی گروه


(برگزاری چهار دوره آموزشی در قم در موضوع نظام فکری امام و رهبری
برگزاری چهار دوره آموزشی در یزد در موضوع نظام فکری امام و رهبری
برگزاری سه دوره آموزشی در مشهد مقدس به هدف تربیت مربی و مبلغ انقلاب اسلامی)