منادیان وحدت

تخصص گروه
تبلیغ در مناطق مشترک شیعه و اهل سنت
معرفی گروه

اهداف برنامه های تبلیغی گروه :

پاسخ به شبهات اعتقادی و کلامی جوانان تشیع و اهل سنت. حضور فعال در مساجد اهل سنت وخانقاه و بررسی عقاید اهل سنت و ارتباط صمیمی با روحانیون و مبلغان مذهب شافعی ، ترویج تفسیر شیعی قرآن وبیان سبک زندگی اسلامی  وسیره اهلبیت علیهم السلام، معارف ، ادعیه شیعه و مباحثه با برادران اهل سنت درباره مشترکات اهل سنت  وتشیع، آشنایی با شبهات  وپاسخ به شبهات مکتب القرآنی ها و اثبات حیات برزخی امامان معصوم علیهم السلام . ترویج سبک وسیره قولی وفعلی  مقام معظم رهبری درباره وحدت شیعه وسنی .مبارزه فکری واعتقادی با افراطیون در هر دومذهب