سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

سازمان نظام روانشناسي و مشاورة جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون "سازمان " ناميده مي‌شود، يك سازمان غير دولتي و مستقل است كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل مي‌گردد .

اهداف سازمان عبارتند از:‌

  1. تلاش براي ارتقاء سطح دانش روانشناسي و مشاوره.
  2. حمايت از حقوق مراجعان به روانشناسان و مشاوران.
  3. حمايت از حقوق صنفي روانشناسان و مشاوران.
نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال