گروه پژوهشی مطالعات زنان - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

گروه پژوهشی مطالعات زنان  زیر مجموعه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی فعالیت می نماید

اعضاء هیئت علمی این گروه عبارتند از

دکتر بهاره نصیری

دکتر سیده زهرا مبلغ

دکتر شکوه السادات حسینی

دکتر مریم نصر اصفهانی

دکتر ثریا مکنون

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال