انجمن صنفی روان شناسان و مشاوران اعتیاد استان تهران

انجمن صنفی روان شناسان و مشاوران اعتیاد استان تهران در تاریخ ۹۷/۱۱/۱۲ پس از تشکیل جلسه مجمع عمومی مؤسس (نوبت دوم) و برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرس تأسیس گردید.
نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال