فرا تحلیل نظریه های تربیت دینی

رویکردی فراتحلیل به نظریه های تربیت دینی

نظریه تربیت مبتنی بر عادت 

نظریه تربیت مبتنی بر استدلال 

و نظریه تربیت مبتنی بر هر دو

 

نویسندگان: بختیار شعبانی ورکی

منبع: فصلنامه دانشکده الهیات و معارف مشهد 1377شماره 41 و 42

نوع اطلاعات
مدلها، مکاتب و نظریه ها