طراحي الگوي خانواده مستحكم

طراحي الگوي خانواده مستحكم" "موضوع سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي "

فاطمه حاجيان مقدم - غلامرضا غفاري -  رضا صالحي اميري 

هدف از انجام اين پژوهش شناسايي و تعيين ابعاد، مؤلفههاي اثرگذار بر استحكام خانواده است. الگوي به كار گرفته در پژوهش، رهيافتي فرارشتهاي است كه با استفاده از چارچوب نظري تركيبي در حوزه ادبيات توسعه در زمينه كيفيت زندگي، حوزه روانشناسي و همچنين ويژگيهاي خانواده مطلوب بر اساس فرهنگ بومي (اسلامي- ايراني) و از طريق كمي سازي مفاهيم نظري با كمك فراتحليل مطالعات خانواده، فازهاي دلفي و تحليل عاملي صورت پذيرفته است .

ابزارگردآوري دادهها پرسشنامه محقّق ساخته است كه براي تعيين اعتبار آن از روش اعتبار محتوا استفاده شده است . پايايي آن هم با روش همساني دروني با استفاده زا آلفا كرون باخ براي بخش هاي مختلف؛ بالاتر از 74 %درصد تائيد شد . الگوي پيشنهادي اين پژوهش داراي ساختار چند بعدي و متأثر از عوامل متعدد است و ويژگيهاي خانواده مستحكم ايراني را معرفي مينمايد. اين الگو بر پايه 4 اصل بنيادين،29 مؤلفه كليدي در ابعاد سه گانه زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي؛چشم- اندازي يكپارچه و كلنگرانه درباره خانواده مستحكم ارائه ميدهد.

مفاهيم كليدي: خانواده مستحكم، فرهنگ، مؤلفه، شاخص، فراتحليل مطالعات خانواده

 

 
نوع اطلاعات
مدلها، مکاتب و نظریه ها
پیوست
1546082498-9571-11-1-2.pdf468.75 کیلوبایت