مبانی نظام تربیتی علی صفائی حائری(عین صاد)

مبانی نظام تربیتی علی صفائی حائری(عین صاد)

تصویری که با استفاده از منابع دینی از انسان به دست داده می شود در نگاه تربیتی استاد علی صفائی اهمیتی بسیار و اثری گسترده و عمیق دارد.

تحلیل استاد غنوی از نظام تربیتی عین صاد

 

نوع اطلاعات
مدلها، مکاتب و نظریه ها