دکتر مهدی احمدی فراز

:کتب چاپ شده همراه با داوری:

صحیفه سجادیه با اشاراتی بهداشت روانی؛ ناشر: نشر معارف نهاد مقام معظم رهبری (کتاب سال حوزه علمیه ۱۳۹۳)

اثردرمانی دعا بامحوریت صحیفه رضویه؛ ناشر: آستان قدس رضوی

درآمدی برمباحث جدید دانش تفسیر (کتاب درسی سطوح عالی حوزه علمیه اصفهان) ناشر:حوزه علمیه۱۳۹۰

صحیفه مهدیه با اشاراتی به بهداشت روان (عربی) ناشر: بنیادبین المللی الهدی

رابطه دعا( مکارم الاخلاق )بابهداشت روانی (تز دکتری) ناشر:.

ای خدای من (برخی ازمناجاتهای امام سجاد به زبان ایتالیایی) ناشر:انصاری قم

ندای عارفانه (ترجمه ادبی مناجاتهای امام سجاد) ناشر: بنیاد بین المللی دعا

مراقبه بادعا ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۵ بیماری وبیداری ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶

درامدی برمبانی مراقبت معنوی (مشترک) ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶

آرامش با نیایش ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶

چرا من ؟ (نیازسنجی معنوی شامل۳۰۰ سوال)مشترک ناشر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ۱۳۹۶

صحیفه مهدیه با اشاراتی به بهداشت روانی فارسی بنیادمهدویت قم ۱۳۹۶

سلامت وزیارت (کلیدعشق رضوی) ترجمه پنج زبان مرکزارتباطات اسلامی مدیریت زائرین غیرایرانی آستان قدس ۱۳۹۶

سلامت معنوی در اندیشه عالمان دینی فرهنگستان علوم پزشکی –کتاب الکترونیک ۱۳۹۵

صحیفه سجادیه با اشاراتی به بهداشت روانی (عربی).تهران انتشارات بعثت۱۳۹۷ 

نوع اطلاعات
افراد صاحب نظر و شاخص