کانون مدارس اسلامی

کانون مدارس اسلامی (اهداف،اصول ،سیاست ها وبرنامه ها)

کانون تشکیلاتی اعتقادی،فرهنگی،آموزشی وعام المنفعه است که به هیچ گروه سیاسی وتشکلی وابستگی ندارد.ولی ازخواسته های به حق کلیه تشکل ها ونیروهای درخط ولایت فقیه حمایت وبا آنان همکاری می نمایدوبا رعایت کامل قوانین ومقررات جمهوری اسلامی ایران واساسنامه کانون فعالیت می کند.

اهداف هدف ازتأسیس کانون، توسعه تعلیم وتربیت اسلامی با کمک به ارتقای توانمندی مدارس با بهره ازروش های هم اندیشی، تبادل نظرها وتجربه ها وامکانات در حوزه های زیروهمچنین پژوهش وبرنامه ریزی درمسائل تعلیم وتربیت اسلامی توسعه کیفی(فرهنگی، علمی،دینی،فنی) وکمی مدارس است وعنداللزوم نسبت به تأسیس واداره واحدهای آموزشی درمقاطع مختلف تحصیلی وآموزشگاه های علمی آزاد ومراکزآموزش عالی وتحقیقاتی وتأسیس واداره مراکز ورزشی وتفریحی وپرورشی براساس ضوابط ومقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام خواهد کرد.

درخصوص اهداف کانون به برخی ازآنها به صورت خاص اشاره می شود: 1- حوزۀ پرورشی وآموزشی با محورهای : تبادل تجربه ها موفق ومستند سازی آن ها،پژوهش وبرنامه ریزی با نگاه تحول آفرین ،تدوین برنامه ومحتوا با تکیه برفن آوری های جدید،فعالیت های اردویی ومسابقات مشترک؛ 2- حوزۀ نیروی انسانی با محورهای :نظام جذب، تامین وتربیت،برگزاری دوره های ضمن خدمت ،زمینه سازی به منظور تشکیل کانون فارغ التحصیلان به منظوررشدوبهره گیری ازتوانمندی آنان وارزشیابی وارتقای نیروی انسانی؛ 3- حوزۀ حقوقی با محورهای:برنامه ریزی وتدوین نظام حقوقی برای دفاع ازمدارس وحضورومشارکت فعال درمجامع قانونی ذی ربط؛ 4- حوزۀ اقتصادی،رفاهی وتربیت بدنی با محورهای: برنامه ریزی مشترک برای رفع مشکلات مدارس وکارکنان وارتقای سلامت دانش آموزان وکارکنان؛ 5- حوزۀ اولیاء ومربیان با محورهای: آموزش، افزایش مشارکت ونظارت ، کیفیت بخشی به انجمن؛ 6- حوزۀ توسعه مدارس با محورهای:تعامل با سایر سازمان ها ونهادها وگسترش این مدارس به خصوص درمناطق مستعد ومحروم؛ *نکتۀ شایان ذکر با توجه به اینکه کانون براساس نیّتی الهی وبه منظورخدمت رسانی تأسیس شده است،تجربیات ودستآوردهای آن به هیچ وجه انحصاری نخواهد بود وتلاش می شود تا ازطریق انتشار کتاب، جزوه ها،نشریات وسایر ابزاروروش ها این دستآوردها دراختیاردیگرمدارس ومؤسسات قرارگیرد.

اصول ومبانی 1- اعتقاد وپایبندی به اسلام وآموزه های تعلیم وتربیت به عنوان یگانه راه نجات؛ 2- کارآمدی اسلام در آموزش وپرورش برای تربیت فرزندان صالح وشایسته؛ 3- اعتقاد به ولایت وانتظار به عنوان دواصل اصیل برای سعادتمندی نوجوانان؛ 4- التزام به مبانی واهداف جمهوری اسلامی ایران به عنوان دستآوردبزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران؛ 5- حفظ وترویج اندیشه وآموزه های امام خمینی (ره) معماربزرگ انقلاب ونظام اسلامی ایران ورهنمودهای مقام معظم رهبری . ساختارتشکیلاتی • هیات امناء؛ • هیأت مدریره؛ • دبیرکل؛ • قائم مقام دبیرکل؛ • معاونت اداری،مالی وحقوقی؛ • معاونت پژوهشی ، آموزشی وپرورشی؛ • معاونت هماهنگی وارتباطات؛ • معاونت هنری. شایان توضیح است؛ هرمعاونت دارای ساختارتشکیلاتی تا سطح مدیریت ،کارشناس مسئول وکارشناس است.

 پژوهش ها : • چگونه آموزه های دینی را برای دانش آموزان با توجه به پایه های تحصیلی جذاب سازی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • چگونه دانش آموزان را درپایه های مختلف تحصیلی تربیت عقلانی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • چگونه دانش آموزان را درپایه های مختلف تحصیلی تربیت اخلاقی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • چگونه دانش آموزان را درپایه های مختلف تحصیلی تربیت انقلابی نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • چگونه اصول واعتقادات دانش آموزان پایه های ابتدایی را درخصوص توحید، نبوت ، امامت ومعاد تقویت نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • چگونه فرهنگ نماز رادربین دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی نهادینه سازیم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • شناسایی شیوه ها،روش ها ومصادیق عملیات نرم دشمن درمدارس وراهکارها وبرنامه های عملیاتی مقابله با آن با توجه به دوره های تحصیلی وشرایط سنی وجنسی دانش آموزان؛ • چگونه مهارت های زندگی دانش آموزان را درپایه های تحصیلی تقویت نماییم: o ارتباط مؤثر؛ o تفکر خلاق؛ o مدیریت هیجان؛ o روابط بین فردی؛ o تفکر نقادانه؛ o حل مسئله؛ o همدلی؛ o تصمیم گیری؛ o مقابله با فشار. • چگونه فعالیت های تابستانی دانش آموزان را با توجه به دوره های تحصیلی،شرایط جنسی وسنی غنی سازی نماییم؟ • چگونه فعالیت های فرهنگی وتربیتی مدارس را با توجه به دوره های تحصیلی تقویت نماییم؟(رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • جمع آوری ،تحلیل وپاسخگویی به پرسش های مختلف اعتقادی،سیاسی واجتماعی دانش آموزان (رویکرد به دوره تحصیلی دبیرستان دوردوم است)؛ • شیوه ها ،روش ها ومصادیق تربیت اسلامی دانش آموزان با توجه به پایه های تحصیلی وبا رویکرد به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وسیاست های ابلاغی وبیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) (رویکرد واولویت دوره ابتدایی است)؛ • چگونه بین دانش آموزان دوره های تحصیلی وقرآن انس ایجاد کنیم؟ • شناسایی چالش های سبک زندگی دانش آموزان؛ • چگونه حجاب وعفاف را دربین دانش آموزان توسعه وتعمیق بخشی نماییم؟ • بررسی مشکلات اداری،مالی،ساختاری مدارس اسلامی؛ • آسیب شناسی برنامه ها وفعالیت های تربیتی ومذهبی مدارس اسلامی؛ • شیوه ها، روش ها واصول ایجادتفکر دردانش آموزان.

تألیفات: • کتب راهنمای تربیت اسلامی معلمان(با توجه به استفاده ازبستر وبه کارگیری دروس تحصیلی دانش آموزان)؛ • کتاب راهنما وبرنامه های عملیاتی معلمان(با توجه به دستآوردهای مستند سازی فعالیت های مدارس اسلامی) درخصوص: • تبیین وترویج فرهنگ نماز؛ • تبیین وترویج فرهنگ قرآن؛ • تبیین وترویج فرهنگ حجاب وعفاف؛ • تبیین وترویج فرهنگ انقلاب وارزش ها؛ • تبیین وترویج موضوع ولایت فقیه؛ • تبیین وترویج فرهنگ استکبارستیزی؛ • تبیین وترویج سیره نظری وعملی معصومین(ع)؛ • کتب ستآوردهای پژوهشی براساس دوره های تحصیلی؛ • کتاب معرفی مدارس اسلامی؛ • کتاب تجربیات موفق تربیتی معلمان ومربیان؛ • کتاب راهنمای درس پژوهی معلمان؛ • کتاب شرح وظایف ساختارتشکیلاتی مدارس اسلامی؛ • کتاب سرودهای دانش آموزی با توجه به دوره های تحصیلی؛ • کتاب بروشورهای تمایشنامه دانش آموزی با توجه به دوره های تحصیلی؛ • فصلنامه تخصصی (تعمیق وتوسعه تعلیم وتربیت اسلامی درسطح مدارس)؛ • تدوین چشم اندازبیست ساله کانون مدارس اسلامی؛ • کتاب شاخص های مدرسه اسلامی . 5- سایر طرح ها وبرنامه ها: • تدوین الگوی مدرسه اسلامی؛ • راه اندازی مرکزآموزش وتربیت نیروی انسانی معلمان؛ • ایجاد بانک اطلاعات نیروی انسانی مدارس اسلامی؛ • تدوین الگوی پیش دبستان اسلامی ؛ • مستند سازی اقدام پژوهی معلمان ومربیان مدارس اسلامی؛ • ایجاد بانک تولیدات مدارس اسلامی؛ • برپایی نمایشگاه دستآوردهای تربیتی مدارس اسلامی؛ • جمع آوری دستأوردهای فرهنگی ،تربیتی وآموزشی سازمان ها وارگان های ذی ربط؛ • راه اندازی دفاترکانون مدارس اسلامی درسطح مناطق کشور؛ • برگزاری دوره های آموزش معلمان؛ • تشکیل کانون فازغ التحصیلان مدارس اسلامی؛ • دفاع حقوقی ازمدارس اسلامی؛ • راه اندازی مرکزشناسایی وتوزیع فیلم های تحصصی وتربیتی مورد نیاز مدارس اسلامی؛ • برگزاری جلسات کاربردی هم اندیشی وهم افزایی مدیران،معلمان ومربیان مدارس اسلامی؛ • فراخوان مقاله درچارچوب تعمیق وتوسعه تعلیم وتربیت اسلامی ونیازهای فکری وبرنامه ای مدارس اسلامی؛ • برگزاری همایش های علمی ـ کاربردی(اولویت با دوره ابتدایی است)؛ • برگزاری میزگردهای تحصصی؛ • تعامل وتبادل تجربیات با مدارس اسلامی خارج ازکشور؛ • ارسال بسته های فرهنگی به مدارس؛ • راه اندازی مرکزمشاوره تحصیلی وتربیتی؛ • تولید نرم افزارهای فرهنگی وهنری؛ • فیلم های داستانی وسریالی درراستای توسعه تعلیم وتربیت اسلامی مدارس؛ • فیلم مدرسه اسلامی؛ • سرودهای دانش آموزی؛ • مدیریت آموزشی،تربیتی، ارزشیابی ،مالی واداری مدرسه اسلامی .

نوع اطلاعات
سازمان ها، مراکز و موسسات فعال