متاع، مکتب تربیتی اجتماعی عملی

 

اصول ده گانه (مکتب تربیتی - اجتماعی - عملی) که به گفته آقاي دکتر سحابي، پس از مشورت و کار جمعي در زندان و پس از آزادي دوستانش، تنظيم و تدوين شده است، در واقع گوياي هدف نهايي و اصلي «متاع» - با استناد به آيات قرآني و احاديث - است که ضامن پيروزي حرکت خواهد بود. براي اين نهاد - متاع - اساسنامه اي در ۲۵ ماده تنظيم شده بود که در جلسه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۳۴ به تصويب هيأت مؤسس رسيده که در مقدمه آن، چنين آمده است:

«به منظور اشاعه اجراي اصول دهگانه جمعيتي به نام «مکتب تربيتي - اجتماعي - عملي» تشکيل مي‌شود و برنامه مکتب اين است که از طريق اقدامات عملي فردي و مخصوصاً دسته جمعي افراد وابسته به مردم را براي زندگي اجتماعي و همکاري عمومي، مبني بر اصول دهگانه عملاً تربيت و آماده مي‌نمايد. «متاع» - مرکب از چهار حرف اول نام اصلي - داراي هيأت مؤسس، پنج بخش و سه واحد بود. هيأت مؤسس از ۱۲ عضو تشکيل مي‌شد.

اسامي مؤسسان متاع با اين که به طور رسمي اعلام نشد، ولي شخصيت‌هاي زير از آن ميان شناخته شدند: آيت الله مرتضي مطهري، مهندس مهدي بازرگان، دکتر يدالله سحابي، مهندس عزت الله سحابي، دکتر کاظم يزدي، دکتر ابراهيم يزدي، سيدغلامرضا سعيدي، احمد آرام، دکتر مهدي حائري يزدي، کاظم حاج طرخاني، مهندس مصطفي کتيرايي و سید محمدباقر رضوي و...

 

نوع اطلاعات
مدلها، مکاتب و نظریه ها