پایگاه جامع سواد رسانه

پایگاه جامع سواد رسانه در یک نگاه

شامل دوره های ملی و بین المللی در موضوعات مختلف رسانه ای

بیش از 1,000 جلسه کلاس

بیش از 3,200 ساعت تدریس

بیش از 14,000 دانش پژوه

نوع اطلاعات
سایتها، صفحات و بانک های اطلاعاتی