وب سایت تخصصی سواد رسانه ای

عصر هوشمندی» محلی است برای افزایش دانش و مهارت زیست در دنیای رسانه ای شده و مواجه با انواع رسانه ها. مهارتی که به ما یاد خواهد داد سطرهای نانوشته و خطوط ناپیدای بین پیام های رسانه ای را رمزگشایی کرده و با آنها مواجهه هوشمندانه داشته باشیم.

در دورانی که در جنگ تمام عیار رسانه ای علیه کشور عزیزمان و در میانه جنگ نرم حساب شده ای قرار داریم، اثری از توپ و تانک و تسلیحات دیده نخواهد شد اما به مراتب خسارات جبران ناپذیرتری را مشاهده خواهیم کرد، بنابراین در این عرصه باید انواع تولیدات رسانه ای در راستای آگاه سازی افکار عمومی، خنثی سازی اقدامات نیروی مهاجم و اساسا اقدام به هنگام و دقیق صورت گیرد.

آموزش و ارتقای سواد رسانه ای به عنوان واکسنی که مخاطب را به کنشگری هوشمند و فعال در برابر رسانه تبدیل می کند، در کنار توجه به تولیدات رسانه ای، راهکار موثر مقابله با جنگ نرم دشمن است.

نوع اطلاعات
سایتها، صفحات و بانک های اطلاعاتی