طرح جامع عفاف و حجاب

در حال حاضر، مسئله حجاب به یکی از دغدغه‌های اصلی در کشور تبدیل شده و بدحجابی به عنوان گسترده‌ترین نماد هنجارشکن، اسلامیت جمهوری اسلامی را به چالش کشیده است.

علیرغم اقدامات و برخورد‌های پس از انقلاب که عموما مقطعی، هیجانی، سلیقه‌ای و دارای افراط و تفریط بوده، نه تنها مسئله بدحجابی حل نشده بلکه وضع حجاب، سال به سال نابسامان‌تر شده است.

ایـن طـرح مدعـی اسـت در بـازه زمانـی مشـخص، از زمـان شـروع در منطقـه مـورد نظـر اولاً رونـد رو بـه رشـد بدحجابـی و ملحقاتـش مـوقـف، ثانیـا وضعیـت حجـاب جامعـه ارتقـاء و نهایتاً مسـئله حجـاب بـه رونـد قانونـی خـود برخواهـد گشـت و ناهنجـاری و تهدیـد بدحجابـی حـل خواهـد شـد.

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها
پیوست