اعظم بنی طبا جشوقانی

درباره من

کارشناس تخصصی دفتر تبلیغات رتبه ۴تبلیغی

مدرس ارتش جمهوری اسلامی درسطح کشور همکاری با سپاه  وبسیج اصفهان 

همکاری با هواپیماسازی هسا ایران.صنایع دفاع شرکت نفت و...‌‌