علی محامد

درباره من

تاریخ تولد: 1321

تحصیلات پدر: تحصیلات فقه شغل پدر: منبری

دانشگاه اخذ مدرک: 1. دولتی 2. ازاد اسلامی 3. پیام نور
نام دانشگاه محل اخذ مدرک: وزارت علوم
عنوان پایان نامه مقطع فوق لیسانس:
عنوان پایان نامه مقطع دکترا: شخصیت حقوقی از دیدگاه فقه امامیه

وضعیت ایثارگری:
60 روز برای تبلیغ در سه نوبت
سال ورود به حوزه:

سال شروع تبلیغ: 1342
مدت زمان اشتغال به فعالیتهای تبلیغی 40 سال
مناطق شهری چه مدت: 20 سال
مناطق روستایی چه مدت: 20 سال
مناطق عشایری چه مدت:
شهرستانهای محل تبلیغ در استان: یزد کرمان شیراز تهران کرج شهریار
محل تبلیغ خارج از کشور: