حسن اردمه

درباره من

📌 حسن اردمه🧔🏻‍♂
✔️مبلغ تخصصی کشوری خانواده
✔️سطــــــح چهــــــار حــــــوزه علمیـــــــه
✔️مدرس مهارتهای قبل‌از ازدواج‌و
همسرداری»
✔️نخبه ی مشاوره مرکز نخبگان و
استعداد های برتر حوزه ی علمیه
✔️آدرس کانال در ایتا:
Mojeze_Hamsardari@