سیدمنصور آل علی هارونی

درباره من

کارشناس ارشد شیعه شناسی و امامت،استاد معارف قرآنی ،فعال ومشاور طب سنتی و مزاج شناسی