طرح مدارس امین

موسس و مسئول اجرایی طرح: معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه

محتوا(نظری، عملی): معرفتی و تربیتی

منطقه تحت پوشش: ملی

آدرس شعبه مرکز: قم - معاون تبلیغ و آموزش های کاربردی حوزه های علمیه

لینک برخی فرم های طرح امین

http://www.mobaleghan.com/page/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A7%D9…

 

نوع اطلاعات
طرح ها و برنامه ها