سیداحمد حسینی خراسانی

درباره من

وضعیت ایثارگری: 12 بار اعزام به جبهه

سال شروع تبلیغ: 1353
مدت زمان اشتغال به فعالیتهای تبلیغی
مناطق شهری چه مدت:
مناطق روستایی چه مدت:
مناطق عشایری چه مدت:
شهرستانهای محل تبلیغ در استان:
محل تبلیغ خارج از کشور: امارات عربستان