سیدمهدی سجاد

درباره من

با افتخار تبلیغ ویژه ناشنوایان و افراد کم توان در بیش‌از «١١٠» شهر کشور و تعامل با تشکلهای ناشنوایان سراسر کشور

09132692208