بررسی تطبیقی ایده ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

بررسی تطبیقی ایده ها و رفتارهای خوارج و وهابیت

مقاله حاضر تحقیق تطبیقی در خصوص اندیشه‌ها و رفتارهای فرقه خوارج و وهابیت است. نویسنده ابتدا توضیح کوتاهی درباره معرفی این دو گروه داده و سپس در چهارده عنوان به بررسی برخی از شباهت‌های گروه خوارج و وهابیت در ایدهها و عملکردها پرداخته است.

برای دریافت مقاله کلیک کند.

آثار نوشتاری

ارسال پیام