علی رحمانی فرد

درباره من

تاریخ تولد: 1336/01/01

تحصیلات پدر: شغل پدر:

دانشگاه اخذ مدرک: 1. دولتی 2. ازاد اسلامی 3. پیام نور
نام دانشگاه محل اخذ مدرک:
عنوان پایان نامه مقطع فوق لیسانس:
عنوان پایان نامه مقطع دکترا:

وضعیت ایثارگری:
رزمنده 6 ماه
سال ورود به حوزه:

سال شروع تبلیغ: 1349
مدت زمان اشتغال به فعالیتهای تبلیغی 50سال
مناطق شهری چه مدت:
مناطق روستایی چه مدت:
مناطق عشایری چه مدت:
شهرستانهای محل تبلیغ در استان:
محل تبلیغ خارج از کشور: سوریه عربستان پاکستان